SMLUVNÍ PODMÍNKY, ODCHYLKY A VYDÁVÁNÍ PROHLÁŠENÍ

 

PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OD SPOLEČNOSTI Cromwell Czech Republic s.r.o1 SMLUVNÍ PODMÍNKY, ZMĚNY A PROHLÁŠENÍ

(a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů spojených s dodávkou zboží a služeb na základě smlouvy o dodávce mezi Prodávajícím a Kupujícím. V těchto podmínkách se „Prodávajícím“ rozumí Cromwell Czech Republic S.R.O se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Náchodská 2463/73, 190 30, Česká republika, identifikační číslo 267 72 477, zaregistrovaná v obchodním rejstříku u městského soudu Praha, Oddíl C, Složka 92688; „Kupujícím“ se rozumí jednotlivec, firma, společnost nebo jiná strana, se kterou Prodávající uzavřel smlouvu; „Zbožím“ se rozumí Zboží (včetně veškeré instalace Zboží), které Prodávající dodává dle těchto podmínek, „Službami“ se rozumí celkové nebo částečné služby, které poskytne nebo vykoná Prodávající; „Smlouvou“ se rozumí jakákoliv smlouva, kdy Prodávající poskytne Služby a/nebo prodá Zboží Kupujícímu; „Dodávka“ zahrnuje (ale nejen) všechny dodávky v rámci smlouvy o prodeji.

(b) Jakákoliv neadresována nabídka Prodávajícího je považována za informační a není závazná. Prodávající může odstoupit od adresované nabídky i v rámci doby určené pro její přijetí, která je v daném případě jeden měsíc od data přijetí nabídky Kupujícím, pokud není stanoveno jinak.

(c) Jakákoliv objednávka Kupujícího musí být podepsána oprávněnou osobou k podpisu v zastoupení Kupujícího v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy.

(d) Žádná objednávka v jakékoliv cenové nabídce není pro Prodávajícího závazná, dokud není objednávka přijata Prodávajícím. Potvrzení objednávky Prodávajícím je nezbytné k uzavření Smlouvy, jejího obsahu a také k množství doručeného Zboží. Prodávající je povinen provést podmíněné přijetí jakékoliv objednávky. Jakékoliv podmíněné přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím nebude považováno za přijetí nabídky a v takových případech se ustanovení § 1740, Článek 3 zákona č. 89/2012, česká sbírka zákonů, český občanský zákoník (dále jen „CCC“) netýká přijetí jakýchkoliv nabídek Prodávajícího Kupujícím.

(e) Všechny smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím podléhají těmto podmínkám a jak již bylo stanoveno výše, žádný představitel nebo zástupce Prodávajícího nemá právo souhlasit s podmínkami nebo provádět jakékoliv prohlášení v rozporu s nimi, nebo uzavřít jakoukoliv smlouvu mimo tyto podmínky, jakákoliv taková reprezentace podmínek nebo smlouva je pro Prodávajícího závazná v psané podobě podepsané autorizovaným signatářem Prodávajícího.

(f) Pokud nebylo písemně odsouhlaseno Prodávajícím jinak, pak se tyto podmínky týkají vyloučení jakýchkoliv obchodních podmínek ujednaných nebo týkajících se Kupujícího v jeho objednávce, nebo předsmluvních jednáních, nebo jakýchkoliv rozporuplných podmínek z právního hlediska a hlediska obchodních zvyklostí, postupů nebo průběhu jednání.

(g) V případě, že Prodávající písemně nepotvrdil objednávku Kupující, pak se i přesto tyto podmínky týkají této Smlouvy a Kupující je o nich informován.

(h) Prodávající má právo opravit všechny administrativní či tiskařské chyby udělané jeho zaměstnanci kdykoliv a to bez zaujatosti, obchodního rizika nebo pokuty Prodávajícímu.2. SPECIFIKACE, INSTRUKCE A VZHLED

(a) Všechny všeobecné popisy obsažené v katalogu Prodávající nebo jiné reklamní materiály nejsou požadavky ani součástí smlouvy.

(b) Kupující je zodpovědný Prodávajícímu za zajištění přesnosti podmínek všech objednávek (včetně všech platných specifikací požadovaného zboží, jmenovitě model, typ, množství a číslo položky nebo nabídky) odevzdaných Kupujícím a za poskytnutí všech nezbytných informací spojených se Zbožím nebo Službami Prodávajícímu v dostatečné lhůtě, aby Prodávajícímu poskytl dostatek času na plnění Smlouvy dle podmínek.

(c) Pokud je Zboží vyrobeno dle specifikace, instrukce nebo vzhledu doručeného Kupujícím nebo jakoukoliv třetí stranou jménem Kupujícího, pak (i) je za vhodnost a přesnost této specifikace, instrukci a vzhled zodpovědný Kupující; (ii) Kupující odškodní Prodávajícího za jakékoliv porušení nebo údajné porušení jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetí strany včetně ale bez omezení na patent, autorská práva, registrovaný vzhled, ochrannou známku, obchodní název nebo copyright a jakékoliv ztráty, škody nebo nákladů, které mohou vzniknout tímto porušením nebo údajným porušením v dané zemi; (iii) Kupující odškodní Prodávajícímu všechnu ztrátu, škodu a náklady dle povinností v dané zemi z důvodu Zboží vyrobeného dle takové specifikace, instrukce a vzhledu.3 KURZY A CENY

(a) Ceny Prodávajícího jsou vždy považovány za “ex works Prague, Czech Republic” dle INCOTERMS 2010 a vždy musí být ve Smlouvě individuálně odsouhlaseny. Pokud není v dané Smlouvě stanoveno jinak, pak ceny nezahrnují zákonem stanovenou dan z přidané hodnoty a jiné daně nebo poplatky. Poštovné a/nebo náklady na dopravy a také všechny jiné podobné náklady musí být naúčtovány odděleně v hodnotě domluvené mezi Kupujícím a prodávajícím a pokud takováto dohoda chybí, pak v obvyklé hodnotě.

(b) Prodávající má právo zvýšit své ceny kdykoliv v případě nutnosti navýšení nákladů Prodávajícího na nákup jakéhokoliv zboží, materiálů nebo výrobu nebo dodávku zboží (včetně ale bez omezení na jakékoliv takovéto navýšení vyplývající z chyby nebo nedostatky ve specifikaci, instrukci nebo vzhledu dodaných Kupujícím, všechny změny zanesené Prodávajícím na žádost Kupujícího a všechny změny ve Forex směnných kurzech) a tyto navýšené ceny v den odeslání Prodávajícím musí nahradit předešlé Smluvní ceny.

(c) Pokud není stanoveno jinak, pak jsou všechny uvedené ceny v Českých korunách.4 DODÁNÍ

(a) Dodávka zboží může být uskutečněna ve chvíli, kdy je Zboží připraveno k vyzvednutí na

pracovišti Prodávajícího ex-works Prague Czech Republic dle INCOTERMS 2010 a nebo, pokud nebylo dohodnuto mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak, formou převzetí Zboží prvním dopravcem.

(b) Pokud je dodávka provedena zasláním zboží na určené místo, pak místo a doba dodání je chvílí, kdy je Zboží předáno prvnímu dopravci nebo dopravci v prostorách Prodávajícího.

(c) S výjimkou, kdy je dodávka provedena na základě ex-works Prague Czech Republic dle INCOTERMS 2010 a pokud není Prodávajícím písemně stanoveno jinak, pak je Prodávající povinen dodat Zboží prostředky nejvýhodnějšími pro Prodávajícího na adresu nebo adresy určené Kupujícím v době zadávání objednávky, nebo (v případě, že Kupující neurčí adresu) na jakoukoliv adresu, na které má Kupující sídlo nebo provádí svou činnost. Prodávající má právo přičíst ke Smluvní ceně odpovědný poplatek za balení a dodání. Vykládka je provedena na náklady Kupujícího.

(d) Pokud Smlouvy vyžaduje, aby si Kupující vyzvedl Zboží v prostorách Prodávající, pak je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu datum odběru (jedná se o datum, kdy je Zboží připraveno k odběru) a Kupující je povinen vyzvednout zboží do 7 dnů ode dne data odběru. Nakládání Zboží je provedeno na náklady Kupujícího.

(e) V případě poškození zásilky, je Kupující povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího, pořídit fotodokumentaci poškozené zásilky a sepsat škodní protokol.

(f) Pokud se Prodávající dostane do prodlení s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb nebo je mu zabráněno provést dodání Zboží nebo poskytnutí Služeb v důsledku jakékoli příčiny, kterou Prodávající nemůže v přiměřené míře vůbec ovlivnit, Prodávající smí Smlouvu ukončit, nebo objednávku zadanou Kupujícím pozastavit, aniž by mu vznikla jakákoli odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu z toho vyplývající, ale aniž by tím byla v jakémkoli takovém případě dotčena práva, která Prodávajícímu vznikla ohledně již provedených dodávek.

(g) I když se Prodávající bude snažit dodat Zboží nebo dokončit Služby do jakéhokoli dohodnutého termínu nebo v jakékoli dohodnuté lhůtě, takové termíny a lhůty jsou pouze odhady provedené v dobré víře a Prodávající nenese odpovědnost za žádné nedodání Zboží nebo neposkytnutí Služeb do takového termínu nebo v takové lhůtě. Dodací lhůta není podstatou Smlouvy. Navíc je Prodávající oprávněn dodání odložit, dokud neobdrží jakékoli splatné částky od Kupujícího.

(h) Pokud má být Zboží dodáváno v dílčích dodávkách, musí každá dodávka tvořit samostatnou smlouvu, a v případě, že Prodávající nedodá jakoukoli jednu nebo několik dílčích dodávek podle těchto podmínek, nebo jakéhokoli nároku Kupujícího ohledně jakékoli jedné nebo několika dílčích dodávek, není Kupující oprávněn považovat Smlouvu jako celek za vypovězenou.

(i) Pokud Kupující v době, která je určena pro dodání, nepřevezme dodávku Zboží nebo nedá Prodávajícímu náležité pokyny pro dodání (kromě případů, kdy je důvodem jakákoli příčina, kterou Kupující nemůže v přiměřené míře ovlivnit, nebo je důvodem pochybení Prodávajícího), může Prodávající dle svého uvážení (aniž by tím bylo dotčeno jakékoli jiné právo Prodávajícího nebo náhrada Příslušející Prodávajícímu): (i) Zboží skladovat až do skutečného dodání a vyfakturovat Kupujícímu přiměřené náklady (včetně pojištění) za uskladnění nebo (ii) Zboží prodat za nejlepší cenu, která je snadno dosažitelná, a (po odečtení veškerých přiměřených nákladů na uskladnění a prodej) vyúčtovat Kupujícímu přeplatek nad cenu podle Smlouvy nebo Kupujícímu naúčtovat jakýkoli deficit pod cenu podle Smlouvy. Kupující takový deficit Prodávajícímu uhradí do 28 dnů ode dne, kdy jej o to Prodávající požádal.5 ODPOVĚDNOST ZA RIZIKA TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ

(a) Vyjma případů Smluv o mezinárodních dodávkách a na základě ujednání INCOTERM (s použitím ICOTERMS 2010), jakékoli dohody písemně učiněné Prodávajícím, přechází odpovědnost za rizika týkající se Zboží, které se Prodávající dohodl dodat, na Kupujícího (i) při dodání nebo (ii) v den, kdy je dodávka Zboží připraveného k dodání na žádost Kupujícího odložena, podle toho, co nastane dříve. Dodání se považuje za dokončené před vykládkou nebo (v případě dodání v areálu Prodávajícího) nakládkou Zboží..

(b) Odpovědnost za rizika týkající se veškerého jiného zboží ponese vždy výhradně Kupující, přičemž Prodávající neponese odpovědnost za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou jakýmkoli způsobem na jakémkoli zboží dočasně uloženém u Prodávajícího a bez ohledu na to, zda ji lze, nebo nelze přisoudit nedbalosti na straně Prodávajícího nebo nedbalosti nebo záměrnému neplnění povinností na straně jakéhokoli zaměstnance nebo pověřence Prodávajícího.


6 PLACENÍ

(a) Pokud není Prodávajícím písemně stanoveno jinak, musí Kupující provést úhradu faktur Prodávajícího bez srážek nejpozději do 30 dnů od konce měsíce, kdy byla příslušná faktura vystavena. Prodávajícímu náleží vlastnické právo (vlastnictví) na veškeré dodané Zboží, do doby než bude v plné výši uhrazeno a Kupující souhlasí s tím, že vlastnické právo není převedeno na kupujícího během dodání. Lhůta splatnosti je podstatou Smlouvy. Aniž by došlo k dotčení jakýchkoli jiných práv Prodávajícího, úrok z prodlení za veškeré platby po lhůtě splatnosti budou splatné ve výši dvojnásobné sazby České Národní banky a pro účely odstavců 7 a 9 těchto podmínek musí úplná kupní cena za Zboží a Služby zahrnovat veškeré úroky splatné podle těchto podmínek.


7 NEZAPLACENÍ, ZRUŠENÍ NEBO ODKLAD

(a) Pro účely tohoto odstavce "případ porušení podmínek" znamená jakoukoli událost, která je popsána v bodě (c) tohoto odstavce.

(b) Pokud dojde k případu porušení podmínek, může Prodávající v přiměřené době od takové události odložit nebo zrušit jakékoli další dodávky nebo služby, zastavit jakékoli Zboží na cestě a považovat Smlouvu, jejíž součást tvoří tyto podmínky, za ukončenou, ale aniž by tím byla dotčena jeho práva na úplnou kupní cenu za dodané Zboží a vykonané Služby a za jakékoli ztráty, které v důsledku takového ukončení Smlouvy utrpěl.

(c) Případ porušení podmínek je jakákoli z následujících událostí:(i) neprovedení jakékoli úhrady platby Kupujícím, když se stane splatnou; (ii) porušení jakékoli z podmínek Smlouvy Kupujícím; (iii) návrh Kupujícího na jakoukoli dohodu s věřiteli na vyrovnání; (iv) podání jakéhokoli návrhu proti Kupujícímu na vyhlášení konkurzu, nařízení konkurzní správy, nařízení likvidace nebo podobný proces; (v) jmenování konkurzního správce nebo nuceného správce ohledně podniku nebo jakékoli části aktiv Kupujícího; (vi) Prodávající si vytvoří odůvodněný názor, že Kupující se stal neschopným splácet své závazky nebo je pravděpodobné, že se neschopným platit své závazky v nejbližší budoucnosti stane.

(d) Zrušení ze strany Kupujícího bude přijato pouze podle uvážení Prodávajícího a v jakémkoli případě pod podmínkou, že jakékoli náklady nebo výdaje, které Prodávajícímu do dne zrušení vzniknou, a veškeré následné ztráty nebo škody Prodávajícímu vzniklé z důvodu takového zrušení budou Prodávajícímu Kupujícím neprodleně uhrazeny. Přijetí takového zrušení bude pro Prodávajícího závazné pouze tehdy, pokud bude učiněno písemně a podepsáno oprávněným signatářem Prodávajícího.

(e) Jakékoli náklady, které Prodávajícímu vzniknou kvůli pozastavení nebo odkladu jakékoli objednávky ze strany Kupujícího nebo v případě, že Kupující nesplní své povinnosti ohledně odběru jakéhokoli Zboží nebo poskytnutí pokynů pro dodání jakéhokoli Zboží, budou Kupujícím splatné neprodleně na požádání.8 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(a) Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody při přepravě, nekompletnost dodávky nebo ztrátu Zboží, pokud Kupující Prodávajícímu takovou škodu, nekompletnost nebo ztrátu písemně nesdělí včetně přiměřených podrobností do 7 dnů od převzetí. Odpovědnost Prodávajícího, pokud vůbec nějaká existuje, se omezuje na náhradu nebo (dle uvážení Prodávajícího) opravu takového Zboží a precedenční podmínkou jakékoli takové odpovědnosti bude, že Kupující musí, pokud je o to požádán, zaměstnancům nebo zástupcům Prodávajícího umožnit prohlídku jakéhokoli poškozeného Zboží do 14 dnů od takové žádosti.

(b) Prodávající neponese žádnou odpovědnost za žádné návazné ztráty vyplývající z jakékoli škody při přepravě, nekompletnosti dodávky nebo ztráty Zboží.

(c) (i) Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, omezuje se odpovědnost Prodávajícího ohledně jakékoli vady nebo chyby Zboží, bez ohledu na to, zda se jedná o Zboží vlastní značky dodavatele, nebo Zboží třetí strany obstarané dodavatelem a dodané Kupujícímu, na výměnu nebo (dle zvážení Prodávajícího) opravu nebo zaplacení opravy nebo výměny takového Zboží, které je (v případě vad, které jsou při kontrole zjevné) do 21 dnů od dodání a (v případě, vad, které nejsou tak zjevné) do 12 měsíců od dodání Kupujícímu shledáno vadným nebo chybným nebo není schopno podávat výkon uvedený ve Smlouvě z důvodu chybné nebo nesprávné konstrukce, zpracování, součásti, nebo materiálu. (ii) V případě jakékoli chyby jakékoli hmotnosti, rozměru, objemu, výkonu nebo jiného popisu, který byl součástí nějakého vyjádření nebo je součástí nějaké smlouvy, nesmí odpovědnost Prodávajícího ohledně jakékoli přímé ztráty nebo škody, které Kupující utrpěl v důsledku takové chyby, překročit cenu Zboží, jehož se nesprávný popis týká. (iii) Prodávající musí uznat podmínky jakékoli záruky poskytované výrobcem – třetí stranou, z níž má Kupující prospěch díky tomu, že takové Zboží zakoupil, ale VŽDY ZA PŘEDPOKLADU, že Kupující splnil veškeré a jakékoli podmínky ukládané zárukou výrobce. (iv) Prodávající nenese žádnou jinou ani budoucí odpovědnost za jakékoli přímé ani následné ztráty ani škody, které Kupující v důsledku nebo souvislosti s jakoukoli takovou výše uvedenou vadou, chybou, nebo selháním utrpí.

(d) Pokud Prodávající souhlasí s opravou nebo výměnou Zboží v souladu s předchozími ustanoveními tohoto odstavce 8 nebo jinak, jakákoli doba stanovená pro dodávku podle Smlouvy, musí být prodloužena o takovou dobu, jakou bude Prodávající přiměřeně vyžadovat.

(e)Na základě směrnice o nepoctivých smluvních podmínkách (EU93/13), Prodávající nenese žádnou odpovědnost vůči Kupujícímu v případě jakéhokoli zanedbání nebo záměrného neplnění povinností ze strany svých zaměstnanců nebo zástupců ani v souvislosti s dodávkou.


9 ZMĚNY OKOLNOSTÍ

(a) Kupující bere na sebe riziko změny okolností v rámci ustanovení § 1765,

článek 2, dle CCC. Toto neohrozí práva Kupujícího vyplývající ze změny v okolnostech dle ustanovení§ 1765 a § 1766 dle “CCC”.


10 VÝHRADÍ VLASTNICTVÍ

(a) Následující ustanovení platí pro veškeré smlouvy a pro veškerá Zboží, která se Prodávající na základě Smlouvy dohodne dodat Kupujícímu. Pokud Prodávající neuplatní striktní dodržování takových ustanovení Kupujícím, v žádném případě to neznamená, že se jich zříká, a žádné ukončení Smlouvy neovlivní omezení ani zánik práv Prodávajícího podle tohoto odstavce. (i) Po dodání Zboží Kupující uchovává Zboží výhradně jako uschovatel pro Prodávajícího a Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do takové doby, kdy Kupující zaplatil Prodávajícímu a Prodávající má uhrazeny prostředky za celou kupní cenu zboží. Do takové doby je Prodávající oprávněn dostat Zboží nebo jakoukoli jeho část nazpět a za účelem uplatnění takových práv Kupující tímto uděluje Prodávajícímu a jeho zaměstnancům a zprostředkovatelům povolení vstoupit i s příslušnými dopravními prostředky do areálu Kupujícího a na jakékoli jiné místo, kde se Zboží nachází, a Zboží odejmout. (ii) Prodávající tímto uděluje Kupujícímu povolení zahrnout Zboží do jakýchkoli jiných výrobků. (iii) Povolení udělované podle bodu (i) tohoto odstavce se rozšiřuje na odmontování Zboží z jakéhokoli majetku, k němuž bylo připevněno nebo do něhož bylo začleněno, nebo z jakýchkoli jiných výrobků nebo Zboží, k nimž bylo na základě povolení uděleného podle bodu (ii) tohoto odstavce připevněno. (iv) Kupujícímu se tímto uděluje povolení souhlasit s prodejem prodat Zboží a jakékoli jiné výrobky, v nichž je jakékoli Zboží začleněno, dál, a to pod podmínkou, že Kupující svého zákazníka bude informovat o ustanoveních bodů (i)-(iii) tohoto odstavce. Kupující jedná ohledně jakéhokoli takového prodeje jako uschovatel Prodávajícího a neprodleně po obdržení tržeb z prodeje a bez ohledu na to, zda platba podle odstavce 6 těchto podmínek nabyla splatnosti, nebo ne, musí Prodávajícímu poukázat úplnou kupní cenu za Zboží prodané dál sníženou o jakoukoli její část, která již byla zaplacena, a dokud taková částka nebyla takto poukázána, musí takovou částku pro Prodávajícího uchovávat jako správce nebo pověřenec. (v) Kupující musí ode dne nebo dnů, kdy odpovědnost za rizika týkající se Zboží přechází na něj, udržovat veškerá příslušná pojištění týkající se Zboží. V případě jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v době, kdy Zboží zůstává majetkem Prodávajícího, musí Kupující neprodleně po přijetí peněz pojistného plnění poukázat Prodávajícímu úplnou kupní cenu ztraceného nebo poškozeného Zboží sníženou o jakoukoli její část, která již byla zaplacena, a dokud taková částka nebyla takto poukázána, musí kupující takovou částku pro Prodávajícího uchovávat jako správce nebo pověřenec. Aby se předešlo pochybnostem, nejsou ustanoveními tohoto bodu dotčeny povinnosti Kupujícího podle odstavce 6 těchto podmínek. (vi) Povolení udělovaná podle bodů (ii) a (iv) výše lze kdykoli neprodleně ukončit na základě sdělení Prodávajícího Kupujícímu. V případě Smluv o mezinárodních dodávkách přechází vlastnický titul na Zboží na Kupujícího po dodání.


11 POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÁ MANIPULACE

(a) Kupující ručí za to, že veškerým třetím stranám, jimž Zboží dodává, nebo jakékoli z nich předá veškeré informace o používání takového Zboží a bezpečné manipulaci s takovým Zbožím, které Kupujícímu poskytl Prodávající.


12 ZKOUŠENÍ

(a) Pokud Prodávající souhlasí s tím, že se za přítomnosti Kupujícího nebo jeho zástupce provedou jakékoli zkoušky, Prodávající Kupujícímu oznámí datum, kdy Prodávající bude nebo je připraven takové zkoušky provést, a Kupující se zavazuje, že se sám nebo prostřednictvím zástupce v termínu uvedeném Prodávajícím dostaví do areálu, kde se Zboží nachází, za účelem ověření průběhu zkoušek a souhlasí s tím, že v případě nesplnění svého závazku dostavit se ke zkouškám může Prodávající ve zkouškách pokračovat i při neúčasti Kupujícího a výsledky zkoušek budou pro Kupujícího závazné.

(b) Pokud si Kupující přeje zkoušet Zboží jinak než v areálu Prodávajícího nebo jinak než za přítomnosti zaměstnanců, zprostředkovatelů nebo zástupců Prodávajícího, obdrží Kupující nejprve písemně podrobnosti od Prodávajícího o jeho doporučeném zkušebním postupu pro takové Zboží (což nesmí být nepřiměřeně odmítnuto). Prodávající nenese žádnou odpovědnost za žádnou škodu, která na takovém Zboží vznikne během nebo následkem takového zkoušení, které není v souladu s doporučeným zkušebním postupem Prodávajícího, ani za jakoukoli přímou nebo následnou škodu, která Kupujícímu vznikne v průběhu nebo následkem takového zkoušení, které není v souladu s doporučeným zkušebním postupem Prodávajícího.


13 VÝVOZ

(a) Je-li Smlouva Smlouvou o mezinárodních dodávkách musí být odkázána INCOTERMS 2010, s výjimkou případu jakéhokoli rozporu mezi podmínkami INCOTERMS a jakoukoli výslovnou podmínkou Smlouvy, kdy je určující podmínka obsažená ve Smlouvě.

(b) Kupující nese zodpovědnost za splnění jakékoli legislativy nebo předpisů upravujících dovoz Zboží do země určení a za platbu jakýchkoli cel za Zboží.


14 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(a) Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.


(b) Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije právo České republiky s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva).


(c) Prodávající zpracovává a uchovává informace o Kupujícím v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující tímto dává Prodávajícímu souhlas, se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí dodavatele, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupující s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce nebo správce pohledávek za účelem doručení zboží nebo správy pohledávek.


(d) Smlouva bude po svém uzavření Prodávajícím archivována v elektronické formě a bude přístupná pouze Prodávajícímu; zákonné povinnosti Prodávajícího vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.

(e) Názvy odstavců v těchto podmínkách slouží pouze pro přehlednost a jsou pouze informativní a není jimi dotčen výklad ani interpretace těchto podmínek.

(f) Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek z jakéhokoli důvodu protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné nebo se z jakéhokoli důvodu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným stane, platnost ostatních ustanovení tím není ani nebude dotčena.

(g) Pokud Prodávající neuplatňuje přísné plnění těchto podmínek Kupujícím, neznamená to, že se zříká práv vyplývajících z jakýchkoli ustanovení těchto podmínek.

(h) Jakýmkoli odkazem v těchto podmínkách uvedeným na jakékoli ustanovení nějakého zákonného předpisu se rozumí odkaz na toto ustanovení ve znění pozdějších předpisů v příslušné době.

Vaše práva vyplývající ze zákona tím nejsou dotčena.